Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Ремонт на общественото улично осветление в населените места на територията на  община Калояново"  с две обособени позиции:

  Обособена позиция №1 : "Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление в селата Ръжево Конаре и Дуванлий, община Калояново" 

 Обособена позиция №2: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителя удължава срока за получаване на оферти както следва:

 

Срок за получаване на офертите: 11.08.2017 год.  до  17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите: 14.08.2017 год.,    11:00 ч.

Място на отваряне на офертите: с. Калояново, пл. Възраждане, №6, сградата на общинска администрация, етаж III, заседателна зала.

 

Документите за участие са приложени като прикачени по-долу файлове.