Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново”  

Срок за получаване на оферти: дата 01.09.2017 г. до 17:30 ч.

Дата и място на отваряне на офертите: 04.09.2017 г., 11:00 ч.

С. Калояново, пл. Възраждане№6, административна сграда, етаж III, Заседателна зала.

Документите за участие са приложени като прикачени по-долу файлове.