Обява за обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново с две обособени позиции

 

  1. Обособена позиция №1: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново
  2. Обособена позиция №2: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново, включени с списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.