Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания в  Община Калояново

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.