Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания в  Община Калояново

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания в община Калояново“

 

ще се извърши на 06.08.2018 год. /понеделник/ от 11:00 часа в административната сграда на община Калояново в с. Калояново, област Пловдивска, пл. Възраждане, №6, етаж III, Заседателна зала..

 

 

 

 

 

 

 

С уважение:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

 

/Веселин Бонов Бонов/

 

(Заповед №212/04.07.2018 год. )

 

Документите, свързани  с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.