Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срока за получаване на оферти се удължава както следва:

Срок за подаване на оферти: Дата:16.07.2018 г. до 17:30 часа.

Дата и час на отваряне на офертите: 17.07.2018 г. , 10:00 часа.

Място на отваряне на офертите: с. Калояново, пл. Възраждане  №6, сградата на община Калояново, етаж трети, заседателна зала.

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.