Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с шестнадесет обособени позиции, както следва

 1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Калояново, община Калояново.
 2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дълго поле, община Калояново.
 3. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево Конаре, община Калояново.
 4. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
 5. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
 6. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево, община Калояново.
 7. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Иван Вазово, община Калояново.
 8. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Черноземен, община Калояново.
 9. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Долна махала, община Калояново.
 10. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Горна Махала, община Калояново.
 11. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Песнопой, община Калояново.
 12. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Сухозем, община Калояново.
 13. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Бегово, община Калояново.
 14. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Главатар, община Калояново.
 15. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Отец Паисиево, община Калояново.
 16. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново.

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти:

Срок за подаване на оферти - 08.11.2018 г. до 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите - 09.11. 2018 г., час: 11:00 ч.

Място на отваряне на офертите: с. Калояново, пл. "Възраждане", №6, административна сграда на община Калояново, етаж III, Заседателна зала.

Документите за участие в обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.