Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по рехабилитация на улична мрежа община Калояново с две обособени позиции : Обособена позиция 1 : Рехабилитация на улица „44-та” от о.т. 155-157-158 до о.т. 159 в село Дълго поле, община Калояново; Обособена позиция 2 : Рехабилитация на улица „2-ра” от о.т. 158 до о.т. 123 в село Бегово, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.