Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на община Калояново”

 

 

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на обекти на община Калояново”

ще се извърши на  26 юли  (сряда) 2017 год., от 11:00 часа в административната сграда на община Калояново в с. Калояново, област Пловдивска, пл. Възраждане, №6, етаж III, Заседателна зала.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.