Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново

 

Документите, свързани с  обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.