Процедура публично състезание за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  „Изработване на общ устройствен план на община Калояново, екологична оценка и оценка за съвместимост

Документите за участие в поръчката са приложени като прикачени по-долу файлове.