Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за строеж: „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново”.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП,  Възложителят удължава срока за получаване на оферти до 17:30 часа на 29.07.2019 г. /понеделник/