Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти до 17:30 ч. на 06.08.2019 год. /вторник/

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.