Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Доставка на съдове за битови отпадъци и специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Калояново“  с две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 900 броя нови метални съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на един брой нов  неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране”.

Срок за получаване на оферти: 11.09.2017 год. час 17:30ч.

Срок за отваряне на офертите:  12.09.2017 г., час 11:00 ч.

място на отваряне на офертите: с. Калояново, пл. Възраждане  №6, административна сграда на общината, етаж III, Заседателна зала.

Документите за участие са приложени като прикачени по-долу файлове.