Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Доставка на съдове за битови отпадъци и специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Калояново“  с две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 900 броя нови метални съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на един брой нов  неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране”.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.