Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

 

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Комисията, назначена със Заповед № 383/05.11.2018г. на Кмета на община Калояново за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново”  обявява, че ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 29.11.2018 год. /четвъртък/ от 10:30 часа в административната сграда на община Калояново в с. Калояново, област Пловдивска, пл. Възраждане, №6, етаж III, заседателна зала.

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

 

С уважение:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ

 

/Веселин Бонов Бонов/

 

(Заповед №383/05.11.2018 год. )

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени  файлове.